Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikesminister Tuomiojas julhälsning - Finlands ambassad, Kairo : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Tel. +20 2 2736 3722, Fax. +20 2 2737 1376
E-post sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 23.12.2012

 

Bästa läsare,

det ökade ömsesidiga beroendet är den dynamik som formar vår nutid. Detta stärks av flera, sinsemellan till många övriga delar mycket olika utvecklingstrender. Konsekvenserna av det ökade ömsesidiga beroendet utsträcker sig till nästa alla områden för mänsklig verksamhet både på gott och på ont. Att isolera sig eller att agera ensam leder inte till hållbar framgång och är överhuvudtaget inte möjligt för någon stat, nation eller folkgrupp. För Finlands utrikespolitik innebär det stärkta ömsesidiga beroendet att vi agerar på ett allt större verksamhetsfält och i allt närmare kontakt med andra politikområden.

I det nordiska samarbetet har vi sökt nya möjligheter att stärka synligheten och effektiviteten av Finlands verksamhet. Det nordiska samarbetet bl.a. inom försvaret har fortskridit på bred front under mycket praktiska former angående utbildning, övningar, upphandling, övervakningsuppgifter och krishantering. Därför är det också naturligt att Finland och Sverige har uttryckt sin önskan att tillsammans med Norge delta i övervakningen av Islands luftrum. Det avgörande beslutet om deltagandet fattas av riksdagen.

EU är det viktigaste verksamhetsfältet för vår utrikes- och säkerhetspolitik. Därför är det viktigt att vi är ständigt aktiva och deltar fullvärdigt i beslutsfattandet och utvecklandet av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, i effektiveringen av utrikesrådets arbete och i stärkandet av EU:s utrikestjänst. Det är också viktigt att vi är representerade såväl i EU:s utrikestjänst som i andra institutioner.

För ett år sedan antog vi ett handlingsprogram för fredsmedling. Finland stod tillsammans med Turkiet värd för ett utrikesministermöte för vängruppen för fredsmedling i september i New York och vi deltog i fredsmedlingskonferenser i Istanbul och New York. I Genève ordnades ett Åland-symposium, där fredsmedling var det bärande temat. Dessutom har vi i år inrättat ett nordiskt fredsmedlingsnätverk. Jag har i alla sammanhang betonat effekten av fredsmedling för förebyggande av konflikter, betydelsen av samarbete i krissituationer och vikten av kvinnors deltagande i fredsmedling. Detta arbete fortgår.

Förbättrandet av kvinnans ställning är av särskild vikt inom fredsmedling. Jag har i alla sammanhang framhållit kvinnornas centrala roll för samhällsutvecklingen samt för förverkligandet av fred och säkerhet. Bl.a. under utrikesminister Hillary Clintons besök i juni diskuterade vi vårt samarbete för att förbättra kvinnornas ställning i Afghanistan och hur vi kan påverka den i fortsättningen. Kvinnors ställning och goda USA-förbindelser var aktuella också i februari när jag träffade Clinton i Washington.

EU:s och Rysslands förbindelser, det civila samhällets tillstånd och situationen i Syrien stod i fokus när Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov besökte Helsingfors den 20 augusti. Visumfrihet är enligt utrikesminister Lavrov fortfarande en prioritet i Rysslands EU-politik. Utrikesministrarna ansåg det vara viktigt att samarbetet mellan Finland och Ryssland effektiveras i synnerhet i de arktiska områdena och i samband med skyddet av Östersjön. Målet är också att öka studentutbytet mellan våra länder.

Finlands deltagande i FN:s UNIFIL-insats i Libanon tillsammans med Irland inleddes på våren. I september gjorde jag ett besök för att bekanta mig med insatsen och de finländska fredsbevararnas situation. Avsikten är att ledningsansvaret för den irländsk-finska bataljonen övergår från Irland till Finland hösten 2013. Därför förbereder man sig på att höja manskapsstyrkan i den finska truppen. Synlig verksamhet har varit en del av Finlands aktiva politik för att stödja FN:s krishantering.

På våren sände vi 10 militärobservatörer till FN:s observationsinsats UNSMIS i Syrien. Vi följer noggrant situationens utveckling i Syrien. Det är sannolikt att behovet av en internationell krishanteringsinsats aktualiseras, om man i Syrien lyckas få ett slut på krigshändelserna och den politiska processen kan börja. Också Finland bör förbereda sig på detta.

Den senaste tidens händelser i Gaza påvisar än en gång att det är lätt och rätt att kräva att parterna upphör med alla våldsdåd, men mycket svårare att säga hur man kan hindra att de upprepas. Det kommer åtminstone inte att lyckas utan verkliga förändringar och en förhandlingsprocess mot ett hållbart fredsavtal som utgår från tvåstatsmodellen. Fredsavtalet måste garantera livsvillkoren och säkerheten både för Israel och för palestinierna och upplevas som rättvist. Det är också klart att situationen i Mellanöstern än en gång kommer att vara en av de viktigaste frågorna i EU. Unionen väntas komma med klara ståndpunkter och ledarskap som får slut på våldet och stöder en verklig fredsprocess. I värsta fall har vi bara några månader på oss att återgå till fredsprocessen innan tvåstatslösningen de facto blir omöjlig.

I februari ordnade vi tillsammans med min tanzaniske kollega ett uppföljningsmöte i Finland för den s.k. Helsingforsprocessen. Teman för mötet var spelreglerna för den globala ekonomin, regleringen av finansmarknaden, förebyggandet av ekonomiska kriser och främjandet av hållbar utveckling. Samtidigt beslutade vi att nätverket för Helsingforsprocessen kommer att upprätthållas bl.a. genom en ny bloggsida. Bloggarna ska förutom av mig skrivas av utvecklingsminister Heidi Hautala och experter på global ekonomisk styrning och hållbar utveckling från olika håll i världen. Jag önskar er alla välkomna att följa blogginläggen http://helsinkiprocess.fi   och att kommentera dem!

En av den finska utrikespolitikens starka sidor är framför allt kontinuiteten. Samarbetet med president Sauli Niinistö har förlöpt lika utmärkt som med hans föregångare Tarja Halonen. För min egen del kunde jag redan i mars konstatera att jag i den nya presidentens linjetal inte kunde komma på en enda punkt där jag hade varit av annan åsikt. Samarbetet mellan presidenten och regeringen är etablerat och vi har samarbetat i god anda.

Jag vill på hela utrikesministeriets vägnar önska er en god jul och ett gott nytt år!

Erkki Tuomioja
utrikesminister


 

 

Skriv ut

Uppdaterat 23.12.2012


© Finlands ambassad, Kairo | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter